Algemene voorwaarden & Corona Protocol

Algemene voorwaarden & Corona Protocol Counselling Center Changes.

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden aan van Counselling Center Changes (hierna: CCC). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline trajecten.

1.Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegestuurd met een offerte of een bestelling. Door akkoord te gaan met de offerte of bestelling, dan wel door ondertekening van de (behandel)overeenkomst gaat de cliënt tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de cliënt en CCC opgenomen wordt.

2. Facturering/betaling

a. Voor aanvang van de gecombineerde online, offline trajecten van CCC is vooruitbetaling van het gehele bedrag, of een termijnbedrag verschuldigd via de betaallink.

b. Voor aanvang van de offline trajecten van CCC dienen de kosten bij het gesprek contant voldaan te worden, of achteraf via de betaallink betaald te worden.

c. Voor aanvang van een workshop is vooruitbetaling van het gehele bedrag, of een termijnbedrag verschuldigd via de betaallink.

d. Indien de cliënt gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerste termijn 7 dagen zijn. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige bedrag na 6 maanden betaald te zijn. De tijd tussen de verschillende termijnen is 1 maand.

e. Cliënt dient de facturen van CCC voor het aflopen van de betalingstermijn te betalen. Niet of niet op tijd betaalde rekeningen worden uit handen gegeven aan een incassoservice. Indien cliënt te laat betaalt, wordt de behandeling niet aangevangen of per direct stopgezet. De oorspronkelijke vordering, verhoogd met de wettelijke rente blijft te allen tijde direct opeisbaar. Vorderingen van een incassoservice brengen aanzienlijke kosten met zich mee die verhaalbaar zijn op de cliënt. 

 

 

3. Annulering online training/programma

 

a. Tijdens het bestelproces is uitdrukkelijke toestemming gevraagd om de onlinetraining voor het verstrijken van de bedenktermijn direct te leveren.

b. Tijdens het bestelproces is er expliciet afstand gedaan van het herroepingsrecht.

 

c. Door in te loggen in de onlineleeromgeving vraag je direct toegang tot de aankoop, met dien verstande dat je geen bedenktijd hebt waarin je je aankoop kunt annuleren.

d. Annulering/opzegging van een onlinetraining/ programma overeenkomst is niet mogelijk na levering van de onlinetraining.

4. Duur en beëindiging

a. CCC kan een overeenkomst met de cliënt direct beëindigen wanneer de cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CCC gesloten overeenkomst(en), inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. CCC heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

 

5. Overmacht

a. CCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CCC als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. In het geval dat de overmacht tijdelijk van aard is, zal CCC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de cliënt en CCC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CCC tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

6.Copyright

a. Al het door CCC vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CCC niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Het eigendom van door CCC verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij CCC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CCC hiervoor een vergoeding bedingen.

 

7.Aansprakelijkheid

a. De cliënt dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CCC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

b. Bijlagen bij e-mails, zoals het intakeformulier, worden beveiligd met een wachtwoord verstuurd.

 

8.Overige

a. CCC zal geen persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CCC.

b. Een akkoord op het plan van aanpak of ondertekening van de algemene voorwaarde impliceert dat cliënt heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en dat cliënt akkoord gaat met het voorgestelde online/offline behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

 

9.Offline behandeltraject

Werkwijze/proces

a. Tijdens de intake bepaalt de cliënt of hij/zij in aanmerking wil komen voor het vervolg gesprek, de zogenaamde plan van aanpak bespreking.

b. Tijdens of na de intake staat de cliënt voor een keuzemoment. Hierin is de cliënt volkomen vrij. De keuze bestaat uit een tweede gesprek aangaan (Plan van Aanpak bespreking) of daarvan afzien. Indien cliënt kiest voor de eerste mogelijkheid dan tekent cliënt voor onze algemene voorwaarden, het formuleren van een Plan van Aanpak en (de bespreking hiervan tijdens) een tweede afspraak.

c. Indien cliënt in een later stadium de plan van Aanpak bespreking geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag, i.v.m. de geleverde inspanningen.

d. Tijdens of na de plan van Aanpak bespreking staat cliënt weer voor een keuzemoment. Hierin is de cliënt volkomen vrij. De keuze bestaat uit het volgen van het behandeltraject zoals besproken tijdens de plan van Aanpak bespreking of daarvan afzien. Indien cliënt kiest voor de eerste mogelijkheid dan ondertekent cliënt het plan van aanpak. Het plan van aanpak bestaat uit het aanbevolen behandeltraject, de algemene Voorwaarden, een transparante kostenberekening en de daarbij behorende factuur. Zij vormen een integraal geheel.

e. Ondertekening van het plan van aanpak impliceert akkoord met de behandeling en de kosten daarvan.

f. Afgezien van de wettelijke termijn van 14 dagen, voorziet deze overeenkomst niet in een annuleerprocedure. Indien cliënt in een later stadium het traject geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag in verband met de door ons geleverde inspanningen ten aanzien van o.m. het voorbereiden van het behandeltraject. Ook een reeds gedane betaling wordt niet gerestitueerd.

g. Annulering van een online training of offline traject is na de 14 dagen bedenktijd niet mogelijk.

h. Cliënt kan wel opteren om de behandeling later, doch uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de factuur van de Behandeling, in te laten gaan. Na overschrijding van de termijn van 6 maanden kunt u op deze clausule geen beroep meer doen.

10. Annulering offline diensten. 

a. Indien cliënt de afspraak niet binnen 24 uur annuleert, worden de kosten in rekening gebracht.

b. 

 

Niet verschijnen zonder bericht

Schriftelijk   annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand

Schriftelijke annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren meer dan 7 dagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren meer dan 14 dagen voorafgaand

A

B

C

D

E

F

1.1.

Workshop los/training los/presentatie los(m.u.v. groepstrajecten)

100 %

100%

 

100%

100%

75%

25%

1.2.

Events los

100 %

100%

100 %

50%

30%

15%

1.3.

Individuele sessie los

100%

100%

0%

0%

0%

0%

 

11. Betaling

a. De kosten van de intake en het gesprek waarin het plan van aanpak wordt besproken (€ 150,00 en € 100,00 incl. btw) dienen achteraf via de betaallink betaald te worden.

b. Een telefonische of per email gemaakte reservering voor een intakegesprek geldt als bindend. Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleerprocedure. Indien cliënt in een later stadium de intake geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

c. Indien cliënt de kosten voor de Intake en/of de plan van aanpak bespreking onverhoopt niet kan betalen op de dag van de afspraak dan kunnen de sessies toch doorgang vinden mits ondertekening van de factu(u)r(en) en de algemene voorwaarden.

d. De handtekening van de cliënt impliceert instemming met de kosten van de intake en/of de plan van aanpak bespreking en de mogelijkheid tot directe opeising van het verschuldigde factuurbedrag door CCC. Cliënt dient de factuur vervolgens z.s.m. alsnog te voldoen doch uiterlijk op de uiterste betaaldatum.

e. Ondertekening van het behandelplan impliceert dat cliënt heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en akkoord gaat met het voorgestelde behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

 

12.Gecombineerde online/offline trajecten 

Annulering

a. Deze overeenkomst voorziet in de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor online aankopen.

b. Afgezien van deze wettelijke termijn voorziet deze overeenkomst in een annuleerprocedure. Indien cliënt in een later stadium het gecombineerde online/offline traject geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

c. Annulering van het gecombineerde online/offline traject is na de 14 dagen bedenktijd niet kosteloos mogelijk.

d. Door in te loggen in de onlineleeromgeving vraag je direct toegang tot de aankoop, met dien verstande dat je geen bedenktijd hebt waarin je je aankoop kunt annuleren. 

 

Na levering online training d.m.v. ter beschikking stellen van de inloggegevens.

Tot 7 dagen na totstandkoming overeenkomst *

Tot 14 dagen na totstandkoming overeenkomst*

Tot 21 dagen na totstandkoming overeenkomst*

Tot 28 dagen na totstandkoming overeenkomst*

Tot 35 dagen na totstandkoming overeenkomst*

A

B

C

D

E

F

1.5.

Combinatietraject 1

Kosten basistraject

Kosten basistraject

Kosten basistraject

Kosten basistraject + 50% over het restant

Kosten basistraject + 75% over het restant 

100%

1.6.

Combinatietraject 2

Kosten basistraject

Kosten basistraject

Kosten basistraject

Kosten basistraject + 25% over het restant

Kosten basistraject + 50% over het restant

100%

*In het bestelproces is expliciet afstand gedaan van het herroepingsrecht voor de onlinetraining. 

 

13.Betalingswijze 

Cliënt dient het door ons gefactureerde bedrag via de ontvangen betaallink online te betalen. 

14.Levering/levertijd

a. CCC gaat na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, dan wel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.

b. Mocht CCC onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, dan kan CCC alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CCC een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

c. Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van CCC. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.

d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

e. Om tot een optimaal resultaat te komen van het online/offline traject is het van belang om niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook in het actief aanwezig te zijn ten tijde van de online training webinars.

 

 

15.Retraites en seminar weken

Annulering

Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer procedure. Indien cliënt in een later stadium het retraite of seminar geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag. Wel kun je in overleg iemand anders jouw plaats laten innemen.

 

16.Betalingswijze 

Cliënt dient het door ons gefactureerde bedrag via de ontvangen betaallink online te betalen.

 

17.Overmacht van de deelnemer

a. In geval van overmacht aan de kant van de cliënt kan, tot maximaal 14 dagen voor de start en alleen in overleg met CCC, in sommige gevallen de deelname geannuleerd worden.

b. In dat geval wordt het lesgeld doorgeschoven naar een volgend soortgelijk programma binnen 12 maanden, of het lesgeld wordt overgedragen aan een ander persoon die hetzelfde programma wil volgen. Dit geldt alleen voor programma’s die door dezelfde trainers worden gegeven.

 

18.Afzegging door Counselling Center Changes
a. Voor sommige programma’s geldt een minimumaantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald kan het programma kosteloos worden afgezegd en zal het geld worden geretourneerd.

1.   Afzeggingen zullen door CCC ruim van tevoren worden doorgegeven, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s.

 

Workshops

19.Annulering

Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer procedure. Indien cliënt in een later stadium de workshop geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag. Client kan de workshop op een ander moment inhalen.

 

20.Betalingswijze 

Cliënt dient het door ons gefactureerde bedrag via de ontvangen betaallink online te betalen.

 

21.Overmacht van de deelnemer

a. In geval van overmacht aan de kant van de cliënt kan, tot maximaal 3 werkdagen voor de start en alleen in overleg met CCC, in sommige gevallen de deelname geannuleerd worden.

b. In dat geval wordt het lesgeld doorgeschoven naar een volgende soortgelijke workshop binnen 3 maanden, of het lesgeld wordt overgedragen aan een ander persoon die dezelfde workshop wil volgen. Dit geldt alleen voor workshops die door dezelfde trainers worden gegeven.

 

22.Afzegging door Counselling Center Changes
a. Voor sommige workshops geldt een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald kan de workshop kosteloos worden afgezegd en zal het geld worden geretourneerd.

b. Afzeggingen zullen door CCC ruim van tevoren worden doorgegeven, met een minimum van drie werkdagen voor aanvang van de workshop.

 

23. Event van leed naar liefde 

a. Het event van leed naar liefde is tot 4 weken voor aanvang te annuleren. Binnen 4 weken zal er geen restitutie meer plaatsvinden. 

b. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten gaan.

 

Counselling Center Changes 

KVK 34269133

info@shop.counsellingcenterchanges.nl

www.counsellingcenterchanges.nl

020-2268315

 

 

Corona Protocol

Claudia’s Counselling Center Changes
Voor retreats, opleiding en groepsdag(en)

 

Momenteel hebben we te maken met maatregelen vanuit de overheid ten aanzien van het coronavirus. Wij als Counselling Center Changes zijn uiteraard genoodzaakt om deze regels te volgen. 

Gelukkig hebben wij een manier gevonden waarmee we iedereen die dat wenst nog mogen en kunnen ontvangen. Spiritualiteit is een terugkerende grondslag binnen ons werk, hierdoor hebben we ons centrum een jaar geleden kunnen omzetten naar een spirituele praktijk. Dit zal in het bedrijf zelf en voor de inhoud van de trainingen geen verandering brengen. Nu we vanwege Corona onder de regels vallen die betrekking hebben op spirituele praktijken, zijn we niet verplicht om een QR-code te vragen aan onze deelnemers, maar willen we jullie wel wijzen op de volgende richtlijnen en vragen deze te volgen waar van toepassing. Bij (digitale) aanmelding voor een retreat, opleiding en of groepsdag(en) ga je met de inhoud van dit protocol akkoord.

 

QR-code
Een QR-code is niet verplicht voor het bijwonen van een retreat, opleiding of groepsdag(en). Voor trainers, coaches en assistenten is eveneens het hebben van een QR-code niet verplicht. Mochten zij gezondheidsklachten hebben, dan zullen zij zich direct (laten) testen om op die manier de veiligheid van jou en anderen deelnemers te waarborgen. Wij vragen ook de deelnemers bij klachten tijdens een retreat of groepsdag zich te testen.

 

Ventilatie

We zullen de ruimtes die we gebruiken tijdens de retreat of groepsdag(en) regelmatig ventileren.

 

Afstand houden
Het advies is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit is geen verplichting en niet altijd mogelijk binnen ons werk, maar we vragen je wel waar mogelijk om hier rekening mee te houden.

Hygiëne
Draag zelf zorg voor hygiëne door middel van handdesinfectie.

Positieve testuitslag

  • Voorafgaand aan de retreat, opleiding of groepsdag(en).
    Ben je in aanraking geweest met iemand die positief getest is? Blijf dan voor de zekerheid thuis en volg de regels die de overheid stelt. Ben je vóór aanvang van de retreat of groepsdag(en) positief getest, ga conform de geldende overheidsregels in quarantaine en laat het ons zo snel mogelijk weten. We ontvangen dan graag een foto van de positieve test of van het bericht dat je via de GGD hebt ontvangen met de positieve uitslag. We restitueren je niet de kosten voor de retreat of groepsdag(en), maar je bent van harte welkom bij een volgende keer.
  • Tijdens de retreat of groepsdag(en).
    De deelnemer. Indien tijdens de retreat of groeps(dag)en bekend wordt dat je als deelnemer in aanraking bent geweest met iemand die Corona heeft, ofwel je je als deelnemer positief test (in verband met klachten), dan ga je in quarantaine (thuis of op een andere plek buiten de groepsaccommodatie). Helaas kunnen we je in deze situatie niet meer laten deelnemen aan de retreat of groepsdag(en). Je bent van harte welkom op een van de volgende retreats of groepsdagen te komen. We restitueren geen kosten en of vormen van geleden schade in relatie tot de coronamaatregelen, zoals eventueel quarantaineverblijf, retreatkosten of kosten van de groepsdag(en) die worden gemist, reiskosten, etc.

De coach, trainer. Indien tijdens de retreat of groeps(dag)en bekend wordt dat de coach, trainer in aanraking is geweest met iemand die Corona heeft, ofwel de coach, trainer positief test (in verband met klachten), dan gaat de coach, trainer in quarantaine (thuis of op een andere plek buiten de groepsaccommodatie). We spannen ons in, in deze situatie, een passende invaller te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt, moeten we de retreat of groepsdag(en) helaas beëindigen en op een ander moment vervolgen. Zodra de coach, trainer weer aan de slag kan, laten we weten wanneer de retreat of groeps(dag) wordt vervolgd. Je ben dan uiteraard van harte welkom op een van de voorgestelde retreats of groepsdagen te komen. We restitueren geen kosten en of vormen van geleden schade in relatie tot de coronamaatregelen, zoals eventueel retreat kosten of kosten van de groepsdag(en) die worden geannuleerd, reiskosten, of andere gemaakte kosten.

 

Tot slot. Knuffelen hoort wat ons betreft bij ons liefdevolle werk, maar we vragen van tevoren of dat gewenst is of niet. Het is belangrijk elkaar hier voorafgaand toestemming te vragen. Het toestemming vragen geldt voor de trainer/coach naar de deelnemers toe en ook tussen de deelnemers onderling. Bij het geven van toestemming is het van belang dat je hier zelf verantwoordelijkheid over neemt en draagt en je jouw grenzen aangeeft, en je uitspreekt. Weet dat wat je ook kiest, alles goed is. We respecteren elkaar voor ieders eigen keuze.

We respecteren ieders keus m.b.t. vaccinatie. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan graag contact met ons op via info@counsellingcenterchanges.nl. We willen je vragen om hierover geen discussies tijdens het retreat, opleiding of de groepsdag(en) aan te gaan. Tijdens die dagen willen we ons focussen op hetgeen ons bij elkaar brengt. Liefde, vreugde, verbinding en heling.

X